ENERGIA BIOMASY

Kotły na biomase do produkcji ciepłej wody na c.o. i c.w.u.

Przedsiębiorstwu DOM-BUD Kazimierz Stachowiak, ul. Spółdzielcza 17, 64-111 Lipno ODDZIAŁ JAROCIN, ul. Ceglana 1, 63-200 Jarocin, prowadzi działalności w zakresie odzysku wytwarzanych przez siebie oraz pozyskiwanych z zewnątrz od innych firm odpadów innych niż niebezpieczne na terenie ww. zakładu w Jarocinie, zlokalizowanego na działkach nr ewid. 349/10, 349/11, 349/15, 349/16 i 349/17 ark. m. 12 obręb Bogusław-Przemysłowe, będącego we władaniu ww. firmy. Zakład w Jarocinie prowadzi działalność w zakresie produkcji tarcicy oraz elementów konstrukcji budowlanych z drewna, więźby dachowe, kantówki klejone, boazeria podbitkową, jak również płoty ogrodowe. Wyroby na terenie zakładu w Jarocinie na życzenie klienta poddawane są impregnacji metodą zanurzeniową lub impregnacją próżniowo-ciśnieniową, przy użyciu nowoczesnych preparatów.

Rodzaje i ilość odpadów innych niż niebezpieczne przewidywanych do odzysku:
KOD - Rodzaj odpadów - Przewidywana ilość odzyskiwanych rocznie odpadów

Odzysk odpadów wytwarzanych na terenie zakładu w Jarocinie - 1415,00 Mg/rok
03 01 01 - Odpady kory i korka - 50,00 Mg/rok
03 01 05 - Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04 - 1365,00 Mg/rok

Odzysk odpadów pozyskanych z zewnątrz od innych firm - 1150,00 Mg/rok
03 01 01 - Odpady kory i korka - 50,00 Mg/rok
03 01 05 - Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04 - 1000,00 Mg/rok
17 02 01 - Drewno - 100,00 Mg/rok
Suma odzyskiwanych rocznie odpadów 2565,00 Mg

Ww. odpady inne niż niebezpieczne o kodach: 03 01 01; 03 01 05 i 17 02 01, jako odpady wytwarzane m.in. podczas produkcji tarcicy oraz elementów konstrukcji budowlanych z drewna w tym również pozyskiwanych z zewnątrz, podlegają procesowi odzysku w kotłowni zlokalizowanej na terenie ww. zakładu w Jarocinie, w związku z ich wykorzystaniem jako paliwo poprzez ich spalanie w piecu energetycznym z odzyskiem energii. Zastosowana metoda odzysku oznaczona jest wg procesu symbolem R1 – wykorzystanie jako paliwa lub inne środki wykorzystania energii, zgodnie z załącznikiem nr 5 do cyt. wyżej ustawy o odpadach. Instalację do spalania ww. odpadów stanowi kocioł stalowy ER - 100 przystosowany do spalania drewna odpadowego i wytwarzania energii cieplnej do wytwarzania pary wodnej na potrzeby technologiczne i socjalne, wyposażony w przedpalenisko ceramiczne do wstępnego zgazowania paliwa (odpadu) oraz paleniska właściwego przeznaczonego na dopalenie gazów powstałych w wyniku zgazowania, o mocy kotła wynoszącej 2533 kW (sprawności η = 75% i wydajności pary 3,3 Mg/h).

Zakład posiada w przedmiotowym zakresie decyzję Starosty Jarocińskiego znak BI.E-RP.7644-2-33/06 z dnia 12 lutego 2007 r., zatwierdzającą dla przedsiębiorstwo DOM-BUD Kazimierz Stachowiak ODDZIAŁ JAROCIN, ul. Ceglana 1, 63-200 Jarocin program gospodarki odpadami niebezpiecznymi wytwarzanymi na terenie ww. zakładu w Jarocinie, zlokalizowanego na działkach nr ewid. 349/10, 349/11, 349/15, 349/16 i 349/17 ark. m. 12 obręb Bogusław-Przemysłowe, będącego we władaniu ww. firmy, obejmującego swoim zakresem prowadzenie działalności w zakresie odzysku, zbierania i transportu odpadów innych niż niebezpieczne.


Punktacja wg. ZPP: 200


Lokalizacja:
Powiat Jarociński


   Patronat: vortal EnergieOdnawialne.pl


   Strony warte odwiedzenia:
Związek Powiatów Polskich
Pałac Kultury i Nauki (18th floor)
00-901 Warszawa, Plac Defilad 1
phone (+48) 022 656 63 34, fax (+48) 022 656 63 33
E-mail: eo@zpp.pl
http://www.zpp.pl

Created & Hosted by Webvisor Sp. z o.o.