ENERGIA BIOMASY

Elektrociepłownia OZEN-PLUS SP. Z O.O. w Wałczu

OZEN-PLUS SP. Z O.O. (d. M-PLUS Sp. z o.o.)
Spółka Ozen-Plus Sp. z o.o. finalizuje obecnie rozpoczętą pod koniec 2007 r. budowę elektrociepłowni w Wałczu, która będzie produkować energię elektryczną ze źródeł odnawialnych oraz węgiel drzewny i brykiet węgla drzewnego - w procesie suchej destylacji drewna (biomasy). Realizowaną inwestycję odznacza wysoki poziom rozwiązań technologicznych. Produkcja węgla drzewnego, gdzie surowiec stanowi drewno liściaste (biomasa), polega na zgazowaniu, czyli suchej destylacji drewna. W procesie tym w sposób samoistny, a także w procesie spalania gazu drzewnego powstaje energia cieplna, która przez większość producentów nie jest wykorzystywana lub jest wykorzystywana w stopniu bardzo ograniczonym. Wytwarzana w skojarzeniu dwóch technologii energia elektryczna turbinie kondensacyjnej z generatorem o mocy 7,23 MWe będzie posiadała status energii wytwarzanej ze źródeł odnawialnych. Realizowana inwestycja uzyskała wsparcie w ramach programu SPO WKP 2004 – 2006 na kwotę 33,3 mln zł oraz została zlokalizowana na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Obszar w Wałczu
Przedsięwzięcie obejmuje:

linię wytwarzania energii cieplnej - celem wytworzenia wysokoprężnej pary wodnej napędzającej turbogeneratory produkujące ekologiczną energię elektryczną składającą się z:

- kotła OS 14 o mocy 11,33 MW opalanego biomasą (słoma rzepakowa, organiczne materiały strukturalne, zrębki i odpady drewna),

- linii termolizy (tzw. destylacji suchej) drewna liściastego w celu wytworzenia gazu technologicznego spalanego w piecach szybowych-wspomaganie pracy kotła OS 14.
Wielkość produkcji:
- ekologiczna energia elektryczna - 52.000 MWh/rok
energia cieplna - 256.600 GJ/rok
węgiel drzewny - 20.000 Mg/rok

linię brykietowania miału i niewymiarowego węgla drzewnego (frakcje węgla < 200 mm) – wielkość produkcji w zależności od ilości miału i niewymiarowych frakcji węgla drzewnego:

- brykiet węgla drzewnego - 7.000 Mg/rok
Biomasą stosowaną w zaprojektowanej technologii jest wyłącznie drewno drzew liściastych. W celu ograniczenia emisji substancji i płynów do powietrza strumień parogazów spalany jest w piecu szybowym. Wydzielająca się energia cieplna wykorzystywana jest w procesie technologicznym produkcji węgla drzewnego (suszenie drewna, zainicjowanie procesu termolizy). Nadmiar wydzielającego się ciepła wykorzystywany jest do produkcji elektrycznej (odzysk nadmiarowej energii cieplnej 7.5 MWt i elektrycznej 7,2 MWe. Zmniejsza się tym samym ilość spalanego paliwa w innych źródłach wytwarzania energii cieplnej bądź elektrycznej i redukuje się ilość energii cieplnej wprowadzonej do powietrza atmosferycznego. Instalacja posiada także możliwość stosowania biomasy do uzyskania energii elektrycznej i cieplnej, a więc pracującej o nośniki energii odtwarzalne (uzyskana energia ma statut energii zielonej). Spalanie biomasy w kotle ma na celu uzyskanie parametrów pary wodnej wytworzonej z energii cieplnej strumienia spalanych parogazów, do wymaganych na zasilaniu turbozespołu kondesacyjnego. Układ kondesacyjny w połączeniu z technologia wytwarzania węgla drzewnego pozwala na wykorzystanie energii cieplnej pary wychodzącej z turbozespołu. W wyniku zastosowania procesu termolizy drewna cała biomasa nie jest bezpowrotnie spalana w cyklu wytwarzania energii, co wynika z procesu wykorzystania pary wodnej – proces ich spalania prowadzony jest w temp. do 1.300 0C. Technologia polega na zgazowaniu kontrolowanym do węgla drzewnego, a nie na bezpośrednim spalaniu biomasy. Można stwierdzić, że jest to instalacja wytwarzania węgla drzewnego zespolona (skojarzona) z zagospodarowaniem odpadowej energii cieplnej (zamiast odprowadzenie jej do atmosfery) do produkcji energii elektrycznej.


Punktacja wg. ZPP: 2000


Lokalizacja:
Powiat Wałecki


   Patronat: vortal EnergieOdnawialne.pl


   Strony warte odwiedzenia:
Związek Powiatów Polskich
Pałac Kultury i Nauki (18th floor)
00-901 Warszawa, Plac Defilad 1
phone (+48) 022 656 63 34, fax (+48) 022 656 63 33
E-mail: eo@zpp.pl
http://www.zpp.pl

Created & Hosted by Webvisor Sp. z o.o.