ENERGIA SŁONECZNA

Program wykorzystania energii słonecznej na terenie Gminy Kobylnica

Celem projektu pn. „Program wykorzystania energii słonecznej na terenie Gminy Kobylnica” była poprawa stanu środowiska na terenie gminy Kobylnica i w jej otoczeniu poprzez wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnym bilansie energetycznym Gminy Kobylnica i zmniejszenie dzięki temu ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza w procesie spalania paliw
w indywidualnych kotłowniach. „Program wykorzystania energii słonecznej na terenie Gminy Kobylnica” realizowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej 5. Środowisko i energetyka przyjazna środowisku, Działania 5.4. Rozwój energetyki opartej na źródłach odnawialnych, współfinansowanego
z Europejskiego Rozwoju Regionalnego.
W ramach projektu wyposażono w instalacje solarne zasilające w energię potrzebną do przygotowania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.):
- 6 obiektów użyteczności publicznej (szkoły),
- 5 lokali komunalnych,
- 414 jednorodzinnych budynków mieszkalnych .
Ponadto, w ramach opcji przewidziano inwestycję w system solarny zawierający także pompę ciepła powietrze – woda, dającą możliwość wspomagania instalacji centralnego ogrzewania budynków jednorodzinnych, a przede wszystkim pokrycia ze źródeł odnawialnych pełnego zapotrzebowania energii dla przygotowania c.w.u. Po weryfikacji uzyskanych danych przyjęto do realizacji w ramach projektu 97 takich instalacji, tj. ok. 22,80 % wszystkich instalacji indywidualnych objętych projektem.
W ramach instalacji (systemów) solarnych zamontowano łącznie 296 kolektorów słonecznych wraz z urządzeniami towarzyszącymi, w części z nich ponadto 16 pomp ciepła oraz 3 zestawy ogniw fotowoltaicznych (dla obsługi instalacji w obiektach szkolnych). Po przeprowadzeniu prac modernizacyjnych wszystkie obiekty włączone do projektu zasilane są w ciepło na potrzeby przygotowania c.w.u. z systemu solarnego (kolektor słoneczny, opcjonalnie wspomagany przez pompę ciepła) oraz z aktualnie eksploatowanego źródła ciepła, które współpracuje z tym systemem. Ze względu na rodzaj współpracującego z instalacją solarną podstawowego dotąd źródła ciepła, wyróżniono 8 typów kombinacji urządzeń energetycznych służących dla podgrzewania wody dla celów bytowych.
W obiektach szkolnych wykonano instalacje solarne oparte o kolektory płaskie, dodatkowo wyposażone w układ sterowania zasilany energią elektryczną wyprodukowaną przez ogniwa fotowoltaiczne, a więc instalację całkowicie opartą na energii słońca.
W budynkach mieszkaniowych we władaniu gminy zamontowano instalacje solarne wg poniżej opisanego wariantu podstawowego.
Uczestnicy indywidualni (będący mieszkańcami Gminy i członkami stowarzyszenia działającego na rzecz jej zrównoważonego rozwoju) objęci zostali programem poprzez realizację w budynkach mieszkalnych, których byli prawnymi dysponentami, jednego z dwóch wariantów przedsięwzięcia: o zakresie podstawowym lub rozszerzonym. Układ podstawowy wykorzystuje jedynie energię pochodzącą bezpośrednio z instalacji poprzez kolektory słoneczne i składa się z:
 2 lub więcej kolektorów słonecznych płaskich (alternatywnie próżniowych) zamontowanych w połaci dachowej lub na specjalnych konstrukcjach wsporczych (ich głównym elementem jest wypełniony wodą pojemnik wykonany z blachy miedzianej pokrytej absorberem oraz system rurek odbierających od niej ciepło za pomocą specjalnego płynu, ponadto aluminiowa obudowa i stanowiąca izolację termiczną warstwa wełny mineralnej)
 instalacji rurowej (wraz z pompą obiegową i sterownikiem) oraz zasobnikiem wewnątrz budynku. Kolektory słoneczne montowane były dachach budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej lub - w sytuacji braku takiej możliwości - w ich bezpośrednim sąsiedztwie: na budynku pomocniczym lub na terenie działki.
Układ o zakresie rozszerzonym, poza kolektorami j.w. obejmował również montaż pompy ciepła powietrze – woda.
Zastosowanie kolektorów słonecznych do procesu przygotowania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) jest wysoce zaawansowane od strony technicznej i korzystne pod względem ekonomicznym. W cieplejszej połowie roku może ono pokryć nawet 100% zapotrzebowania na c.w.u., w pozostałych miesiącach 30 - 60% tych potrzeb. Dzięki temu w budynkach objętych projektem dotychczasowe źródła ciepła do przygotowania c.w.u. - dotąd „podstawowe” - w rzeczywistości przez znaczną część roku pełnić będą rolę uzupełniającą.
W efekcie realizacji projektu znacznie obniży się stopień korzystania z konwencjonalnych źródeł energii stanowiących zasoby nieodnawialne środowiska (np. węgla kamiennego czy oleju opałowego), których spalanie jest też źródłem emisji substancji szkodliwych do atmosfery. Zmniejszy się emisja gazów cieplarnianych wyrażona syntetycznie przez ich masę. Redukcja emisji dwutlenku węgla (CO2) może osiągnąć ok. 61%, ponadto ok. 69 % innych 5 substancji zanieczyszczających powietrze (w przeliczeniu na SO2).
Wykorzystanie energii słonecznej, która jako zasób nie ma ceny (jest „darmowa”) przy niewielkich kosztach eksploatacji urządzeń skutkuje też dużymi oszczędnościami finansowymi w porównaniu z dotychczas istniejącym pełnym pokryciem potrzeb z konwencjonalnych źródeł energii.
W ramach projektu zamontowano i odebrano:
Uczestnicy indywidualni:
- 16 zestawów x 2 kolektory (bez zbiornika) = 32 szt.
- 2 zestawy x 3 kolektory (bez zbiornika) = 6 szt..
- 33 zestawów x 2 kolektory (ze zbiornikiem) = 66 szt.
- 17 zestawy x 3 kolektory (ze zbiornikiem) = 51 szt.
- 3 zestawów x 4 kolektory (ze zbiornikiem) = 12 szt.
- 1 zestawy x 2 kolektory + pompa ciepła AirMax GT9 = 2 szt. + 1 pompa
- 9 zestawów x 2 kolektory + pompa ciepła AirMax GT12 = 18 szt. + 9 pomp
- 3 zestawy x 2 kolektory + pompa ciepła AirMax GT16 = 6 szt. + 3 pompy
- 2 zestawów x 3 kolektory + pompa ciepła AirMax GT16 = 6 szt. + 2 pompy
- 2 zestawy x 4 kolektory + pompa ciepła AirMax GT12 = 8 szt. + 2 pompy
Budynki gminne
- Zespół Szkół Samorządowych w Kobylnicy - kolektory = 61 szt. + 2 ogniwa fotowoltaiczne
- Szkoła Podstawowa w Kwakowie – kolektory = 5 szt. + 2 ogniwa fotowoltaiczne
- Szkoła Podstawowa w Kończewie – kolektory = 5 szt. + 2 ogniwa fotowoltaiczne
- sala gimnastyczna w Kończewie – kolektory = 2 szt.
- sala gimnastyczna w Kwakowie – kolektory = 2 szt.
- Boisko ORLIK w Kwakowie – kolektory = 2 szt.
- lokal komunalny Kobylnica, ul. Frańciszkanska – kolektory = 2 szt.
- lokale komunalne Sycewice ( 2 budynki x 2 kolektory) = 4 szt.
- lokal komunalny Kczewo – kolektory = 2 szt.
- lokal komunalny Kczewo – kolektory = 4 szt.

Łącznie zamontowano i odebrano do użytku 296 kolektorów słonecznych oraz 16 pomp ciepła
o mocy grzejnej do od 8,8 kW (pompa AIRMAX 9 GT) do 15,5 kW (pompa AIRMAX 16 GT).


Punktacja wg. ZPP: 6140


Lokalizacja:
Kobylnica


   Patronat: vortal EnergieOdnawialne.pl


   Strony warte odwiedzenia:
Związek Powiatów Polskich
Pałac Kultury i Nauki (18th floor)
00-901 Warszawa, Plac Defilad 1
phone (+48) 022 656 63 34, fax (+48) 022 656 63 33
E-mail: eo@zpp.pl
http://www.zpp.pl

Created & Hosted by Webvisor Sp. z o.o.